آشنایی با مشاوره مهندسی زنتوس

سازمان ها برای رشد و بقای خود در دنیای پر رقابت به روش ها و الگوهای ارزیابی و بهبود عملکرد خود رو آورده اند. مشاوره مهندسی زنتوس هم از این قاعده جدا نمی باشند. زیرا که عملکرد آنها به عنوان بخشی از طراحی، تأثیر قابل توجهی در موفقیت پروژه خواهد داشت. این سازمان ها نه تنها برای بقای خود بلکه برای توسعه صنعت ساختشان نیازمند توجه به عملکرد خود خواهند داشت. بر اساس تحقیق های انجام شده در صنعت مهندسین مشاور و مخصوصا در ایران توجه کمتری به موضوع ارزیابی عملکرد و مدل های رو به رشد سازمانی شده است. هدف اصلی مشاوره مهندسی زنتوس ارائه برنامه ای برای  عملکرد صحیح و سریع در صنعت ساخت می باشد .

"هدف کلان ما در ساخت، برپایه تنوع بخشی و بهینه سازی در اصول طراحی و اجرا منطبق بر متد جهانی است"